فلاشه hoho hk2305
مين بورد
p50-v53tv3.0 بانل
hv320whb-n95 rev.2.0
...